Các hình thức thay đạn


Sử dụng băng đạn

Hầu hết các loại súng sẽ sử dụng băng đạn để tiếp đạn

Đặt từng viên

Sử dụng thanh kẹp đạn (stripper clip)