Mem cứng là gì


Giới thiệu

"Mem cứng" là một role đặc biệt dành cho các thành viên tích cực trong cộng đồng Discord của dự án.

Làm thế nào để trở thành "Mem cứng" ? Bằng cách tham gia thảo luận tại server, khi đạt tới level 15, bạn sẽ được chuyển sang vai trò này và có thể truy cập các bản build demo được nói ở trên cũng như nhận được thông tin về các cập nhật mới nhất của dự án.

"Mem cứng" luôn hiểu được quyền lợi cũng như vai trò của mình trong sự phát triển của dự án. "Mem cứng" sẽ không bao giờ để các bản demo rỏ rỉ (leak) ra ngoài mà không có sự cho phép của nhóm phát triển. Điều này đảm bảo cho dự án tránh gặp phải những khó khăn không đáng có.

Danh sách Mem cứng

  • Thông tin đang được cập nhật